fbpx

จิตวิทยาการกีฬา

สาขาที่เรียน แค่ชื่อสาขาก็น่าสนใจแล้ว

เรียนเกี่ยวกับจิตวิทยา หลักการ แล้วก็นำจิตวิทยาไปใช้ในการกีฬา แนะนำคนที่อยากเรียนสาขานี้ ต้องใจกว้าง มองโลกให้เป็นอย่างนักจิตวิทยา คือต้องเปิดใจกับมนุษย์ที่มีความหลากหลาย และเข้าใจความเป็นมนุษย์

ประสบการณ์ที่ได้ เราจะเข้าใจ เหตุและผลของการเป็นตัวตนของมนุษย์แต่ละคนมากขึ้น มีอีกอย่างที่ได้เราไม่สามารถเปลี่ยนความคิด หรือตัวตนใครได้ ยกเว้น คนๆนั้นจะเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเค้าเอง ที่ปรึกษาก็เช่นกัน

Message us