fbpx

โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

สาขานี้ เป็นการรวมกันของ 3 ภาควิชาในคณะ แล้วจัดตั้งหลักสูตรโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด มี ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา ส่วนใหญ่แล้ว นศ. จะนำไปบูรณาการกับงานที่ทำอยู่ หรือเมื่อเรียนจบไปแล้วก็จะไปรับราชการ หรือ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเช่น การเป็นนักระบาดวิทยา นักวิชาการสาธารณสุขทางสาขา รับผู้ที่จบ ป.ตรี ทั้ง แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สัตวแพทย์ สัตวศาสตร์ นักจุลชีววิทยา และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อเข้ามาศึกษาต่อทุกคนจะเรียนรวมกัน ในวิชาปรับพื้นฐาน และครอสเวิค หนึ่งปีแรกอุปสรรค คือ พวกเรามักจะโดนถามบ่อยๆว่า ทำไมจบช้า เรียนนานคือ

พวกเราใช้เวลาเรียนโดยเฉลี่ยคือ 4 ปี อาจเป็นเพราะขั้นตอนอาจจะหลายขั้นตอนในส่วนของเรา ทำแลปในสัตว์ทดลอง ต้องมีจริยธรรใมาเกี่ยวข้อง ต้องขอจริยธรรม ใช้เวลาเกือบปีในการขอ จึงทำให้นาน ต้องเสียเวลาในการเลี้ยงเชื้อ รอผลงานตีพิมพ์และอีกมากมายกว่าจะจบสาหัสมากจริงๆ

Message us