นโยบายสาธารณะ ( Public policy )

การเรียนส่วนมากก็จะเน้นไปเรื่องการบริหาร การบริหารจัดการทรัพยากร การวางแผนนโยบาย ขอบข่ายทฤษฎี การบริหารงานราชการ ส่วนมากแล้วการเรียนสาขานี้สามารถนำไปสอบขึ้นตำแห…

จิตวิทยาการกีฬา

สาขาที่เรียน แค่ชื่อสาขาก็น่าสนใจแล้ว เรียนเกี่ยวกับจิตวิทยา หลักการ แล้วก็นำจิตวิทยาไปใช้ในการกีฬา แนะนำคนที่อยากเรียนสาขานี้ ต้องใจกว้าง มองโลกให้เป็นอย่างนัก…

โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

สาขานี้ เป็นการรวมกันของ 3 ภาควิชาในคณะ แล้วจัดตั้งหลักสูตรโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด มี ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา ส่วน…

ภาษาเยอรมัน (Germanistic)

สาขานี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 Field หลัก ๆ คือศึกษาด้านวรรณกรรม ด้านภาษาศาสตร์ และด้านการสอน คนที่เรียนโทสาขานี้ส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นครู อาจารย์ หรือไปทำงานด้านการแ…

จิตวิทยาชุมชน

สาขาที่เรียนเป็นสาขาที่ตอบปุ๊บ โง่ปั๊บ ทักษะในการตอบต้องอ้อมเยอะๆ ไกลๆ ลึกๆแล้วขมวดปมเข้าเรื่องถึงจะ very good 🤟🏻 เน้นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ เช่น เพราะอะไรเขาถึ…