MBA

เรียนหลักในการบริหารงานทั่วๆไปเลย มีตัวหลักที่เป็นตัวบังคับ พวกการตลาด บัญชี การเงิน การจัดการ และก็การบริหารทรัพย์กรมนุษย์ ซึ่งเราต้องผ่านตัวพวกนี้ก่อนจึงจะได้…

บริหารการศึกษา

จริงๆที่เรียน เริ่มเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เพราะจบ55 รับปริญญา 56 ช่วงนั้นไฟแรง เพราะเรียนจบแล้วบรรจุเข้าราชการเลย บอกตรงๆว่าว่างมาก เงินก็คล่องมือ เลยอยากห…

นโยบายสาธารณะ ( Public policy )

การเรียนส่วนมากก็จะเน้นไปเรื่องการบริหาร การบริหารจัดการทรัพยากร การวางแผนนโยบาย ขอบข่ายทฤษฎี การบริหารงานราชการ ส่วนมากแล้วการเรียนสาขานี้สามารถนำไปสอบขึ้นตำแห…

จิตวิทยาการกีฬา

สาขาที่เรียน แค่ชื่อสาขาก็น่าสนใจแล้ว เรียนเกี่ยวกับจิตวิทยา หลักการ แล้วก็นำจิตวิทยาไปใช้ในการกีฬา แนะนำคนที่อยากเรียนสาขานี้ ต้องใจกว้าง มองโลกให้เป็นอย่างนัก…

โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

สาขานี้ เป็นการรวมกันของ 3 ภาควิชาในคณะ แล้วจัดตั้งหลักสูตรโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด มี ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา ส่วน…